شهرداري هاي يزد، اردكان، ميبد، شهرداري سرايان، شهرداري بافق، شهرداري بندرعباس و زاهدان .....

 دانشگاههاي يزد، تفت و ساير مراكزآموزشي در سراسر كشور

پروژه بزرگ تجاري خليج فارس شيراز (بيش از يكصدوپنجاه هزار مترمربع)  

 موج نيكان تهران

 

 مجتمع نور تهران

محوّطه سازي حرم مطهر

شركت صنايع بهشهر

شركت بافر تك

شركت نساجي نگين البرز

شركت زرّينه طعم

 شركت فرش خاطره كوير

برج ميلاد

راه آهن يزد

آموزشگاه علمي قلم چي

نمايشگاه بين المللي تهران

تعاوني مسكن بانك صادرات

شركت زرّين بانو

 • Narciss a46
 • a43
 • alavan
 • b19
 • badbor do tarafeh ghermez
 • badbor yek tarafeh toosi
 • codea41
 • codea42
 • codea44
 • codea46
 • codea47
 • codea50
 • codea53
 • daryaa46
 • daryaa53
 • daryag4
 • daryag54
 • daryata54
 • daryatg16
 • g4
 • g54
 • jam 53
 • jam g4
 • kafpoosh ard
 • kafpoosh nabinayan
 • kheshty porteghali
 • kheshty sefid
 • khorshidi ghermez
 • khorshidi ta54
 • khorshiditg16
 • narcis A53
 • narciss g4
 • narciss ta54
 • naroon a53
 • naroong4
 • shiar mostagheym a46
 • shiarmostagheym g4
 • shiarmovaraba53
 • shiarmovarabtg16
 • ta54
 • ta58
 • tb58
 • tg16
 • washbeton w70

کیفیت سنگامیک

 

مشخصات محصول استاندارد 755 ایران مشخصات
29mm 32mm سایش
2% 8% جذب آب
90km/cm² 45kg/cm² مقاومت خمشی
0 ±2mm تلورانس ابعاد